Niveaumatrix Frontend Design & Development - 2023-24

De niveaumatrix beschrijft de eindkwalificaties van de opleiding Frontend Design & Development aan de Hogeschool van Amsterdam. Deze eindkwalificaties zijn gebaseerd op de landelijke HBO Ad niveaubeschrijving en geformuleerd op basis van de visie op het beroep Frontender.

De eindkwalificaties voor de opleiding bestaan uit een leerresultaat met bijbehorende gedragsindicatoren en -criteria. In onderstaande tabel zijn het leerresultaat en de gedragscriteria van de 4 semesters beschreven.

Gedragscriteria HBO Ad

Beschrijving gedragscriteria op HBO Ad niveau
1. Methodisch handelen 2. Samenwerken 3. Communiceren 4. Probleemoplossend vermogen 5. Lerend vermogen
De student werkt tactisch operationeel op basis van bestaande theorie en modellen en kan deze flexibel en inventief inzetten binnen de context van projecten. De student werkt intern en extern samen met teamleden, leidinggevenden en relevante derden. De student draagt verantwoordelijkheid en heeft overzicht over planning en uitvoering van eigen taken en team opbrengsten. De student communiceert pro-actief over taken, rol en opbrengsten met leidinggevenden, teamleden en opdrachtgevers. De student signaleert complexe problemen en bedenkt en implementeert oplossingen op creatieve en inventieve wijze aan de hand van bestaande theorieën en modellen uit het vakgebied. De student analyseert ontwikkelingen in het kennisdomein, deelt kennis met het team, signaleert beperkingen in eigen kennis en formuleert zelfstandig eigen leervraag.

Semester 4 - Meesterproef (Eindniveau)

Eindniveau met bijbehorende gedragscriteria en -indicatoren
De student ontwerpt en ontwikkelt zelfstandig complexe gebruiksvriendelijke interactieve toepassingen voor het web. De student beheerst de principes van het web, kan API’s en databases gebruiken, kan tools en frameworks inzetten, en werken volgens gangbare ontwikkelmethoden.
1. Methodisch handelen 2. Samenwerken 3. Communiceren 4. Probleemoplossend vermogen 5. Lerend vermogen
4.1.1 Richt projecten efficiënt en effectief in volgens de development-lifecycle en houdt rekening met de beschikbare tijd. 4.2.1 Werkt in teams, reflecteert op efficiëntie en effectiviteit en stuurt bij waar nodig. 4.3.1 Betrekt gesprekspartners, luistert, vat samen, verifieert en vraagt door tot een boodschap helder is. 4.4.1 Analyseert een vraag, signaleert knelpunten, kiest onderbouwd oplossingsrichting en valideert resultaten. 4.5.1 Blijft op de hoogte van internationale ontwikkelingen in het vakgebied, omarmt verandering en maakt zelfstandig keuzes over eigen ontwikkeling.
4.1.2 Combineert principes, standaarden en best-practices op het gebied van frontend design en development en zet deze flexibel en onderbouwd in om een passende oplossing voor een opdrachtgever te realiseren. 4.2.2 Draagt verantwoording voor eigen en teamresultaten en stuurt verwachtingen van belanghebbenden. 4.3.2 Presenteert en onderbouwt op overtuigende wijze ontwerpkeuzes, eigen ideeën en producten passend bij het publiek. 4.4.2 Schetst om gedachten en processen bespreekbaar te maken, abstracte begrippen over te brengen en de oplossingsrichting inzichtelijk te maken. 4.5.2 Maakt zelfstandig nieuwe materie eigen, gebruikt dit bij beroepstaken, deelt ervaring met belanghebbenden en leert van anderen.
4.1.3 Bewaakt de belangen van de eindgebruiker bij het realiseren van een oplossing voor een opdrachtgever. 4.2.3 Houdt rekening met diversiteit binnen teams en handelt respectvol naar anderen. 4.3.3 Documenteert op professionele wijze en bespreekt voortgang met belanghebbenden. 4.4.3 Bedenkt en implementeert complexe frontend code en gebruikt daarbij de fundamentele principes van het web, API's, databases, tools en frameworks. 4.5.3 Kent eigen capaciteiten en beperkingen, waardeert het vermogen van anderen, maakt dit bespreekbaar en schakelt zelfstandig hulp in waar nodig.

Semester 3 - Workflow, Tooling & Frameworks

Niveaubeschrijving semester 3 met bijbehorende gedragscriteria en -indicatoren
De student werkt volgens gangbare ontwikkelmethoden, en gebruikt tools en frameworks voor het ontwerpen en ontwikkelen van complexe gebruiksvriendelijke interactieve toepassingen voor het web.
1. Methodisch handelen 2. Samenwerken 3. Communiceren 4. Probleemoplossend vermogen 5. Lerend vermogen
3.1.1 Richt in overleg projecten in volgens de development-lifecycle. 3.2.1 Werkt in teams en signaleert verbeterpunten op gebied van efficiëntie en effectiviteit. 3.3.1 Luistert, vat samen, verifieert en vraagt door tot een boodschap helder is. 3.4.1 Analyseert een vraag, signaleert knelpunten en kiest onderbouwd een oplossingsrichting. 3.5.1 Volgt aangeboden internationale ontwikkelingen in het vakgebied en maakt onder begeleiding keuzes over eigen ontwikkeling.
3.1.2 Combineert onderbouwd principes, conventies en best-practices op het gebied van frontend design en development. 3.2.2 Draagt verantwoording voor eigen resultaten, benoemt teamresultaten en informeert belanghebbenden over de voortgang. 3.3.2 Kan ontwerpkeuzes, eigen ideeën en producten overtuigend overbrengen aan belanghebbenden. 3.4.2 Schetst om gedachten en processen te verkennen, abstracte begrippen over te brengen en de oplossingsrichting inzichtelijk te maken. 3.5.2 Maakt aangeboden en zelf gevonden materie eigen, gebruikt dit bij leertaken, deelt ervaring binnen de squad en leert van anderen.
3.1.3 Weegt belangen van de eindgebruiker en de eisen en wensen van een opdrachtgever af bij het realiseren van een oplossing voor een opdrachtgever. 3.2.3 Kan omgaan met diversiteit binnen teams en handelt respectvol naar anderen. 3.3.3 Documenteert op professionele wijze en bespreekt voortgang binnen het team. 3.4.3 Bedenkt en implementeert complexe frontend code en gebruikt daarbij tools en frameworks. 3.5.3 Kent eigen capaciteiten en beperkingen, waardeert het vermogen van anderen en maakt dit bespreekbaar.

Semester 2 - Data-Driven Web

Niveaubeschrijving semester 2 met bijbehorende gedragscriteria en -indicatoren
De student gebruikt API's en databases voor het ontwerpen en ontwikkelen van gebruiksvriendelijke interactieve toepassingen voor het web.
1. Methodisch handelen 2. Samenwerken 3. Communiceren 4. Probleemoplossend vermogen 5. Lerend vermogen
2.1.1 Kiest binnen projecten passende fases van de development-lifecycle. 2.2.1 Werkt in teams, vraagt begeleiding waar nodig en geeft feedback aan teamleden. 2.3.1 Luistert en vraagt door, neemt wat een ander zegt serieus. 2.4.1 Analyseert een vraag, signaleert knelpunten en volgt de aangeboden oplossingsrichting. 2.5.1 Volgt aangeboden internationale ontwikkelingen in het vakgebied.
2.1.2 Combineert aangeboden principes en conventies op het gebied van frontend design en development. 2.2.2 Draagt verantwoording voor eigen resultaten, verwerkt ontvangen feedback en wijst teamleden op hun verantwoording. 2.3.2 Kan ontwerpkeuzes, eigen ideeën en producten begrijpelijk overbrengen aan belanghebbenden. 2.4.2 Schetst om gedachten en processen te verkennen en abstracte begrippen over te brengen. 2.5.2 Maakt aangeboden en zelf gevonden materie eigen en gebruikt dit bij leertaken, deelt ervaring binnen de squad.
2.1.3 Houdt in beginnende mate rekening met de belangen van de eindgebruiker bij het realiseren van een oplossing voor een opdrachtgever. 2.2.3 Identificeert diversiteit binnen teams en handelt respectvol naar anderen. 2.3.3 Documenteert op professionele wijze en houdt voortgang bij. 2.4.3 Bedenkt en implementeert complexere frontend code en gebruikt daarbij API's en databases. 2.5.3 Kent eigen capaciteiten en beperkingen, vergelijkt dit met het vermogen van anderen en maakt dit bespreekbaar.

Semester 1 - Static Web

Niveaubeschrijving semester 1 met bijbehorende gedragscriteria en -indicatoren
De student gebruikt fundamentele principes van het web voor het ontwerpen en ontwikkelen van eenvoudige gebruiksvriendelijke interactieve toepassingen voor het web.
1. Methodisch handelen 2. Samenwerken 3. Communiceren 4. Probleemoplossend vermogen 5. Lerend vermogen
1.1.1 Volgt binnen projecten de aangeboden fasering van de development-lifecycle. 1.2.1 Werkt in teams, laat zich hierbij begeleiden en geeft feedback aan teamleden. 1.3.1 Luistert naar wat een ander zegt en neemt dit serieus. 1.4.1 Analyseert een vraag en volgt de aangeboden oplossingsrichting. 1.5.1 Benoemt behandelde internationale ontwikkelingen in het vakgebied.
1.1.2 Past aangeboden principes en conventies op het gebied van frontend design en development toe. 1.2.2 Draagt verantwoording voor eigen resultaten en verwerkt ontvangen feedback. 1.3.2 Kan binnen de squad ontwerpkeuzes, eigen ideeën en producten begrijpelijk verwoorden. 1.4.2 Schetst om gedachten en processen te verkennen. 1.5.2 Maakt aangeboden materie eigen en gebruikt dit bij leertaken.
1.1.3 Realiseert een oplossing voor een opdrachtgever en de eindgebruikers. 1.2.3 Handelt respectvol naar anderen. 1.3.3 Documenteert volgens aangeboden richtlijnen en houdt voortgang bij. 1.4.3 Bedenkt en implementeert eenvoudige frontend code en gebruikt daarbij de fundamentele principes van het web. 1.5.3 Toont beginnend inzicht in eigen capaciteiten en beperkingen en kan deze benoemen.